Общи условия

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ВСЕКИ ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
 
ТУРОПЕРАТОРЪТ организира и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ туристически пакети, съобразени с настоящигте задължителни общи условия, съгласно Закона за туризма, както следва:
Общата цена и конкретните параметри на туристическия пакет, както и правата и задълженията на страните по договора, се уговорят в инвидиуален договор за туристически пакет, подписван във всеки отделен случай между ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.
За предварителна информация на всеки ПОТРЕБИТЕЛ и с оглед задълженията на ТУРОПЕРАТОРА, преди подписването на индивидуален договор за туристически пакет по конкретна оферта, представена от ТУРОПЕРАТОРА, задължителното минимално съдържание на всеки договор за туристически пакет включва следното:

Цена – начин на формиране и условия и срокове за заплащането й
1.1. Договорът се сключва по цената, обявената в оферта и посочена в индивидуалния договор между страните, формирана от съответно посочените в офертата и изготвения по последната договор, компоненти за нейното формиране.  Заплащането на цената става по начина и в сроковете, посочени в офертата и регламентирани в договора.
1.2. Договорената цена не може да бъде променена, освен в следните изкючителни  случаи, когато изменение се налага и дължи, поради следното:
1. увеличаване на стойността на транспортните разходи, в т.ч. горивото;
2. увеличаване на стойността на такси, свързани с ползвани услуги по договора като летищни, пристанищни и др.такси;
3. промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
1.2. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ е принуден да предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правата по  чл. 88, ал.2, 3 и 6 от Закона за туризма. Същите права ПОТРЕБИТЕЛЯТ има и когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги или не може да изпълни някое от специфичните изисквания по чл.84, ал.1, т.1 от Закона за туризма.

Прекратяване на договора от ПОТРЕБИТЕЛЯ и такси, в зависимост от сроковете
2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет, при условията на чл.89 от Закона за туризма след заплащане/ удържане на съответните такси от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:
В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните такси:
1. Отказ от пътуването до 60 дни преди началната му дата: Отказът в този срок е без неустойки, САМО АКО в пакета няма самолетен билет  и не се дължат такси по анулирани услуги като хотелско настаняване или др. В случай, че при анулацията се дължат неустойки, такси или глоби за издадени вече билети, които са част от пакетната цена на пътуването, се прилагат тарифите /правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания/хотелиер или др.
2. Отказ от пътуването от 59 до 30 дни преди началната му дата: такса в размер на 10 % от общата стойност на пътуването, ОСВЕН АКО в пакета няма самолетен билет  и не се дължат такси и неустойки по анулирани услуги като хотелско настаняване, самолетни или др. билети. В случай, че при анулацията се дължат неустойки, такси или глоби за издадени вече билети, които са част от пакетната цена на пътуването, се прилагат тарифите /правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания/ хотелиер или др.
3. Отказ от пътуването от 29 до 15 дни преди началната му дата: такса в размер на депозита, ОСВЕН АКО  не се дължат такси и неустойки по анулирани услуги като хотелско настаняване, самолетни или др. билети. В случай, че при анулацията се дължат неустойки, такси или глоби за издадени вече билети, които са част от пакетната цена на пътуването, се прилагат тарифите /правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания/ хотелиер или др.
4. Отказ от пътуването от 14 дни преди началната му дата или при неявявяне за пътуване: такса в размер 100% от общата стойност на пътуването.
2.3. При отказ от пътувания, обявени и договорени по промоционален пакет /такъв, при който, в случай на самолетна екскурзия, полетът се изпълнява от нискотарифна компания и хотелското настаняване е по промоционални тарифи, какъвто е настоящият случай/, ТУРОПЕРАТОРЪТ задържа като неустойка 100 % от общата стойност на пътуването, независимо от срока, в който отказът е направен.
2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без да заплаща каквито и да е такси на ТУРОПЕРАТОРА преди започване на изпълнението на туристическия пакет, в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже своевременно съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ за връщане в полза на последния на заплатените преди настъпване на форсмажорните обстоятелства суми за хотелско настаняване, самолетни билети и др., съобразно политиката на съответния хотел или авиокомпания в подобни хипотези. Непреодолими и извънредни обстоятелства по смисъла на пар.1, т.68д от ДР на Закона за туризма са тези обстоятелствау които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците, от които не биха могли да се избегват, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване. При настъпване на такива обстоятелства, ТУРОПЕРАТОРЪТ се освобождава от задълженията по този договор, свързани с организиране и осъществяване на пътуването, не носи отговорност за връщане на суми, които вече е превел за хотелското настаняване и транспорт, а дължи единствено съдействието по смисъла на предходното изречение.

Други права и задължения на страните
3.1. В срок до 7 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предизвести писмено ТУРОПЕРАТОРА, че прехвърля правата и задълженията си по договора и пакета на трето лице, което отговаря на всички изисквания по контретния туристически пакет. Лицето, което прехвърля и лицето, което получава правата и задълженията по договора отговарят солидарно пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на всички дължими по договора суми, вкл. и всички други допълнителни такси и разходи по и във връзка с прехвърлянето.
3.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя при поискване на лицето, което прехвърля пакета по договора, доказателства за разходите по прехвърлянето.
3.3. Във всички случаи, когато в туристическия пакет е включен самолетен превоз и преди уведомяването за прехвърляне вече е издаден самолетен билет на името на първоначалния ПОТРЕБИТЕЛ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да получи допълнително заплащане на разходите за издаване на нов самолетен билет или за промяна в издадения такъв. В случаите, когато поради правилата на съответната авиокомпания е невъзможна промяна в издадения билет или издаването на нов билет, ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да откаже да се съгласи с прехвърлянето на правата по пакета на новия потребител и не дължи връщането на получената цена от първоначалния потребител и заплащане на обезщетение за вреди поради неизпълнение.
3.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява без необосновано забавяне ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.  Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отстрани несъответствието, ОСВЕН КОГАТО: това не е възможно или е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.
3.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, като правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ при несъответствие се уреждат по реда, при условията и при предвидените изключения на отговорноста  ТУРОПЕРАТОРА в чл.90 и 91 от Закона за туризма.
4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ  е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение ПОТРЕБИТЕЛ, вкл. в случаите, когато поради непреодолими извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и когато е предвидено в договора, и по – специално като:
1. Осигури полезна информация относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ.

2. Окаже съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ да осъществи междуселищни и международни комуникации и да намери алтернативно туристически услуги.
4.2. Когато затруднението на ПОТРЕБИТЕЛЯ е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, задължението за съдействие на ТУРОПЕРАТОРА остава, но срещу изискана от него разумна такса за съдействието, дължима от виновния ПОТРЕБИТЕЛ.
4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като ваучери, билети и др., като информацията за часовете на отпътуване по разписание е видна от самите самолетни билети, и когато е приложимо – информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство,  както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането. Когато пътуването се извършва с някоя от нискотарифните авиокампании, при които сроковете за безплатно чекиране са особено кратки  /в порядъка на около 48 часа преди полета/, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ билетите за полета на връщане своевременно след откриване на възможността за безплатно чекиране. Задължението за своевременно предоставяне на документите, издавани от тези нискотарифни авиокомпании, се счита спазено от ТУРОПЕРАТОРА, ако е снабдил ПОТРЕБИТЕЛЯ с документите в рамките на срока на съответната авиокомпания.
4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ своевременно и преди сключване на съответния договор за туристически пакет предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ и следната съществена информация, поднесена по ясен, достъпен и разбираем начин:
1. Общи данни за паспортния и визовия режим в страната, която ще бъде посетена, както и обща информация относно медицинските и санитарни изисквания, свързани с пътуването.
2. Информация за всички условия на договора и информацията по чл.82, ал.1, т.1 - 9 и чл.83 от Закона за туризма.
3. Информация, която позволява осъществяване на пряк контакт с непълнолетно лице или с отговорното за него лице в мястото на престой на непълнолетното лице в случаите, когато непълнолетни лица, непридружавани от родител или друго упълномощено лице, пътуват въз основа на договор за туристически пакет, включващ настаняване.
4. Наличните процедури за разглеждане на жалби и за възможностите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) от органи за АРС съгласно Закона за защита на потребителите и когато е приложимо, информация за органа за АРС, в чийто обхват попада търговецът, и за платформата за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.)
 
Документи, притежавани от ТУРОПЕРАТОРА
5.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил задължителния застрахователен договор по чл.97 от Закона за туризма за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“ по смисъла на Кодекса за застраховането. Актуалният застрахователен договор е публикуван на интернет страницата на ТУРОПЕРАТОРА, ведно с издадения от засрахователя Сертификат, по смисъла на чл.98а от Закона за туризма.
5.2. Стандартен формуляр, съгласно Приложение № 1 към чл.82, ал.1 от Закона за туризма.
5.3.  Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82, ал. 1, съгласно Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма.
Сертификатът и съответния Стандартен формуляр се прилагат към всеки подписан договор за туристически пакет.

Съгласие относно защита на личните данни:
6.1. При подписване на договор с ТУРОПЕРАТОРА ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава своето изрично съгласие /за себе си и за придружаваите го лица/ личните данни, предоставени на ТУРОПЕРАТОРА във връзка с договора да бъдат обработвани и съхранявани от ТУРОПЕРАТОРА, както и да бъдат предоставяни на трети лица, когато предоставянето е необходимо за изпълнение на туристическата услуга или за събиране на вземания на ТУРОПЕРАТОРА. Съгласието обхваща и такива лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, във връзка и за целите на този договор, които се налага да бъдат трансферирани във всяка държава, вкл.извън Европейския съюз, когато това е необходимо за изпълнение на туристическата услуга.
/2/ ТУРОПЕРАТОРЪТ обработва и съхранява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г.
/3/ Съхраняването на личните данни трае до 1 година след завършване на пътуването /на хартиен носител/ и 3 години – на електронен носител.
/4/ При подписване на договор с ТУРОПЕРАТОРА ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписва Декларация за обработване на лични данни, която представлява Приложение № 2 към всеки договор.

Спорове и рекламации:
7.1. Всички спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на договор, подписан с ТУРОПЕРАТОРА ще се решават в дух на разбирателство между страните и доброволно, а при непостигане на съгласие – спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния български съд.
7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дължен незабавно да уведоми ТУРОПЕРАТОРА, с оглед  своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворят всички заинтересовани страни.
7.3. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дължен незабавно да уведоми ТУРОПЕРАТОРА, с оглед  своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворят всички заинтересовани страни.
7.4. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставяне на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформено рекламация към ТУРОПЕРАТОРА писмено в 14-дневен срок от завръщането си, в офиса на ТУРОПЕРАТОРА. За целта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ  е длъжен да предостави протокол /рекламация/, подписан от представител на администрацията на обекта, извършваш услугата, и от самия него. ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за отговора си до 30 дни след депозиране на рекламацията.
7.5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам прекъсне пътуването си през времетраенето му, той няма право да претендира възстановяване на каквито и да е суми, като в този случай урежда и сам завръщането си.
7.5. Настоящите Задължителни общи условия към договор за туристически пакет са изготвени от „ОКЕАНИЯ ТУРС“ ЕООД, на основание Закона за турима и приложимото българско законодателство.
 
Последна актуализация: 10.05.2019 г.
 
 
 
 
Дестинации
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах